Prove it

.

ถ้าไม่ใช้สารเคมีแล้วจะอยู่ได้เร้อ? เป็นคำถามยอดฮิตของเกษตรกรไทย

ผมว่าถึงวันนี้แล้วเกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจถึงผลเสียของระบบเกษตรเคมี แต่ก็ยังรู้สึกไม่มั่นใจในวิถีเกษตรธรรมชาติ ก็แปลกที่ไม่ค่อยมีข้อมูลเปรียบเทียบระบบเกษตรทั้งสองแบบอย่างเป็นเรื่องเป็นราว พูดถึงผลสำเร็จของการทำเกษตรธรรมชาติ มักจะเป็นประสบการณ์ตรงของเกษตรกรเอง เป็นการบอกกันในลักษณะปากต่อปาก ไม่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือทางวิชาการ การเผยแพร่ก็จะเป็นไปในรูปแบบของเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ไม่มีการโฆษณาชวนเชื่อ การขยายตัวหรือการเติบโตของวิถีเกษตรธรรมชาติจึงไม่หวือหวา จะค่อยเป็นค่อยไปแต่มั่นคง

แต่การเปรียบมวยคู่นี้ใช่ว่าจะไม่มี

นี่เป็นข้อมูลโครงการงานวิจัยและทดสอบการผลิตพืชโดยวิธีการลดปุ๋ยเคมี และสารเคมี ระบบผลิตพืชปลอดภัยสารเคมี ระบบผลิตพืชอินทรีย์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดชัยนาท ผมคัดมาจากบทความของกรมวิชาการเกษตร เรื่อง “แนวทางการผลิตพืชสู่เกษตรอินทรีย์” เขียนโดย เจริญ ท้วมขำ

.

๑. ระบบลดปุ๋ยเคมีในการผลิตข้าว ใช้ปุ๋ยชีวภาพ “อัลจินัว” ลดปุ๋ยเคมี ๕๐% ในการผลิตข้าวเขตชลประทานภาคกลาง พบว่า ข้าวที่ใช้ปุ๋ยชีวภาพ “อัลจินัว” ร่วมกับปุ๋ยเคมี (๕๐% คำแนะนำ) ให้ผลผลิตข้าวสูงกว่าระบบใช้ปุ๋ยเคมี ๑๐%

๒. ระบบลดสารเคมีในข้าว เกษตรกรเครือข่ายการผลิตข้าว โครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี สุพรรณบุรี และชัยนาท ใช้น้ำหมักชีวภาพในการผลิตข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี ๑ มีวิธีการปฏิบัติที่สามารถใช้ประโยชน์จากฟางข้าว ลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารเคมี โดยพบว่าวิธีใช้น้ำหมักชีวภาพสูตรพืชผัก ผลไม้ และสมุนไพร มีรายได้สุทธิสูง คือ ๑,๕๔๑ บาท/ไร่ ส่วนวิธีใช้สารเคมีมีรายได้สุทธิเพียง ๙๔๖ บาท/ไร่

๓. ระบบลดสารเคมี ๑๐๐% และลดปุ๋ยเคมี ๘๕% ในส้มโอขาวแตงกวา นายเฉลิม อ่วมดี เกษตรกรตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ปลูกส้มโอพันธุ์ขาวแตงกว่าจำนวน ๒๖๐ ต้น พื้นที่ ๑๖ ไร่ โดยใช้น้ำหมักชีวภาพสูตรหอยเชอรี่ ผลไม้และสมุนไพรกับส้มโอขาวแตงกวาอายุ ๑๒ ปี พบว่า วิธีการใช้น้ำหมักชีวภาพมีรายได้สุทธิสูงคือ ๕๐,๘๖๗ บาท/ไร่ ส่วนวิธีใช้สารเคมี มีรายได้สุทธิเพียง ๔๑,๔๐๗ บาท/ไร่ คิดเป็นส่วนต่างรายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้น ๙,๔๖๐ บาท/ไร่ (๒๒.๘๕%)

๔. ระบบลดสารเคมี ๑๐๐% และลดปุ๋ยเคมี ๕๐% ในส้มโอขาวแตงกวา แปลงเรียนรู้ ธ.ก.ส.จังหวัดชัยนาท นายเสรี กล่ำน้อย เจ้าของสวนส้มพวงฉัตรใช้น้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพในส้มโอพันธุ์ ขาวแตงกวา ในพื้นที่ ๖๗ ไร่ มีส้มโอ จำนวน ๒,๕๐๐ ต้น ในช่วง ๒ ปีแรก ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีเป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ กว่าบาทต่อปี ในปีที่ ๓-๔ เปลี่ยนมาใช้น้ำหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมนไข่และสมุนไพร (ลดสารเคมี ๑๐๐%) ใช้ปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพลดปุ๋ยเคมี ๕๐% มีค่าใช้จ่ายเพียงปีละประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี สามารถลดต้นทุนลงได้ ๑๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี (๗๕%)

๕. ระบบลดสารเคมี ๘๐% และลดปุ๋ยเคมี ๘๕% ในส้มเขียวหวาน นายพินิจ เกิดรี เกษตรกรตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ปลูกส้มเขียวหวานจำนวน ๑,๒๐๐ ต้น พื้นที่ ๒๐ไร่ โดยใช้น้ำหมักชีวภาพสูตรหอยเชอรี่ ผักสด ผลไม้ ฮอร์โมนไข่นมสด และสมุนไพรร่วมกับปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ พบว่า วิธีใช้น้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพมีรายได้สุทธิสูง คือ ๒๒,๔๕๒ บาท/ไร่ ส่วนวิธีใช้สารเคมี มีรายได้สุทธิเพียง ๑๘,๙๑๐ บาท/ไร่ คิดเป็นส่วนต่างรายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้น ๓,๕๔๒ บาท/ไร่ (๑๘.๑๓%)

๖. การผลิตชมพู่อินทรีย์ นางสมหมาย หนูแดง เกษตรกร (ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ ๒ ด้านเกษตรกรรม) ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ผลิตชมพู่พันธุ์เพชรน้ำผึ้งจำนวน ๖๐๐ ต้น พื้นที่ ๖ ไร่ ใช้น้ำหมักชีวภาพสูตรถั่วเหลืองหรือนมสดและปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ โดยไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี มีรายได้สุทธิจากการผลิตชมพู่อินทรีย์ประมาณ ๕๕,๕๓๖ บาท/ไร่ ส่วนวิธีใช้สารเคมีมีรายได้สุทธิเพียง ๔๗,๗๑๙ บาท/ไร่ คิดเป็นส่วนต่างรายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้น ๗,๘๑๗ บาท/ไร่ (๑๖.๓๘%)

๗. การผลิตพืชผักอินทรีย์ เกษตรกรเครือข่ายการผลิตผัก โครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ลพบุรี ใช้น้ำหมักชีวภาพสูตรผักสด ผลไม้ ถั่วเหลือง หรือนมสด และปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพในการผลิตแตงกวา (ลดปุ๋ยเคมีและสารเคมี ๑๐๐%) พบว่า รายได้สุทธิสูงประมาณ ๑๓,๒๐๑ บาท/ไร่ ส่วนวิธีใช้สารเคมีมีรายได้สุทธิสูงประมาณ ๑๑,๙๒๘ บาท/ไร่ คิดเป็นส่วนต่างรายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้น ๑,๒๗๓ บาท/ไร่ (๑๐.๖๗%)

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดชัยนาท ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๑๗๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๖๔๑-๓๐๔๔-๕

.

.

ลำไยต้นนี้ปลูกอยู่ในบ้านครับ รบกวนเทวดาท่านดูแลเลี้ยงดูมาตลอด ไม่เคยใส่ปุ๋ย ไม่เคยพ่นยา ไม่รดน้ำ ออกดอกออกผลอย่างที่เห็น อธิบายไม่ได้ครับและไม่มีปัญญาจะอธิบายด้วย เป็นเรื่องของธรรมชาติสรรค์สร้าง ไม่ต้องถามถึงปริมาณหรือคุณภาพให้ปวดหัว คิดง่ายๆ ผมลงทุนกับลำไยต้นนี้ ๐.๐๐ บาท แต่ผมอิ่มถ้าเก็บไว้กิน และผมจะมีเงินใช้ถ้าเอาไปขาย ราคาจะถูกจะแพงก็ไม่เป็นปัญหา ขายโลละบาทผมก็กำไร

นั่งเฉยเฉย เงินก็งอกขึ้นมาจากดิน

สุดท้ายอยากบอกว่า การนำเสนอข้อมูลในโพสต์นี้ ไม่ได้ต้องการให้เชื่อหรือเห็นดีเห็นงามในทันที เพราะแต่ละคนย่อมมีเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน อีกอย่างก็เป็นข้อมูลเฉพาะพันธุ์ เฉพาะที่ เฉพาะถิ่น แต่อยากชี้ให้เห็นว่ามันมีความเป็นไปได้ที่เกษตรกรจะสามารถดำรงชีวิตในวิถีเกษตรธรรมชาติได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน แต่ที่สุดแล้วก็อยู่ที่ใครจะ take action กันหรือไม่ อย่างไร

.

.

Advertisements

2 thoughts on “Prove it

 1. a

  you might like this article

  Dirt : ปฐพีพิโรธ โดย ดร.ไสว บุญมา

  ศาสตราจารย์ David R. Montgomery แห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตัน ไม่มองข้ามความสำคัญของดิน และได้ศึกษาการใช้หน้าดินของสังคมในอดีต และในปัจจุบัน เพื่อค้นหาบทเรียนสำคัญ สำหรับทำนายวิวัฒนาการของสังคมในอนาคต เขาพิมพ์ผลการศึกษาล่าสุดของเขาออกมาเป็นหนังสือขนาด 285 หน้าเมื่อตอนต้นปี 2550 ชื่อ Dirt : Erosion of Civilizations

  ผู้เขียนใช้บทแรกนำเข้าสู่เรื่องราวของดินซึ่งถูกมองข้ามทั้งที่มันมีความสำคัญไม้น้อยกว่าธาตุอื่นอีก 3 ธาตุ นั่นคือ น้ำ ลม และไฟ และสังคมตะวันตกเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาจากดินและในบั้นปลายจะกลับไปสู่ดินอีกครั้ง ในการศึกษาวิวัฒนาการที่นำไปสู่ความล่มสลาย ของสังคมในอดีต นักประวัติศาสตร์ศึกษาปัจจัยหลายอย่าง เช่น สงคราม ความขัดแย้งภายใน โรคร้าย การทำลายป่าและความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ แต่ไม่มีใครให้ความสนใจกับบทบาทของดิน

  ..http://www.nokkrob.org/index.php?file=forum&obj=forum.view(cat_id=open,id=1315)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s