ลงสวนกับงานวิจัย

.

“สวนจะดีได้ ด้วยรอยตีนเจ้าของ” ในความหมายของความเอาใจใส่ดูแล อดทน หมั่นสังเกตและเรียนรู้ตลอดเวลา เพราะการเรียนรู้จะช่วยให้เรารู้จักที่จะเลือกรับเอาบางอย่างและปฏิเสธบางอย่างได้

ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้หมายถึงความรู้ดั้งเดิมหรือการหวนกลับไปสู่อดีต แต่เราจะต้องมองมันในรูปของการดำเนินชีวิตประจำวันผสมผสานร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ นำมาปรับใช้เพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ผ่านการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ หากเรารู้เท่าทันและนำมาใช้อย่างถูกวิธี นอกจากจะปลอดภัยต่อทั้งผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตได้อีกด้วย แต่ทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง รู้จักตัวเองและไม่เกินกำลัง

มีงานวิจัยอยู่ 2-3 ชิ้นที่ผมใช้ประกอบการตัดสินใจทำลำไยนอกฤดู ซึ่งได้ทำการศึกษาครอบคลุมทั้งเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม น่าจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ที่สนใจบ้างไม่มากก็น้อย ดังนี้

.

  • งานวิจัย “การพัฒนาการเร่งดอกลำไยที่มีโพแทสเซียมคลอเรตเป็นองค์ประกอบหลักในรูปแบบที่ปลอดภัยและสะดวกในการใช้ของชาวสวนลำไย” โดย ดร.สมคิด พรหมมา ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
  • .

  • งานวิจัย “การประเมินความเป็นพิษของผลลำไยที่ได้จากการใช้สารโพแทสเซียมเป็นสารเร่งการออกดอก” โดย รศ.ดร.อุษณีย์ วินิจเขตคำนวณ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
  • .

  • งานวิจัย “ผลกระทบของการใช้สารคลอเรตต่อสิ่งแวดล้อมในสวนลำไยและการแก้ปัญหาการเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้สารคลอเรต” โดย รศ.สมชาย องค์ประเสริฐ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

.

งานวิจัยของ อ.สมชาย ช่วยในการตัดสินใจของผมเป็นอย่างมาก เพราะสิ่งที่ผมกังวัลมากที่สุดคือ สารตกค้างในดิน ผมรู้จัก อ.สมชาย บนดอยแม่สลอง จ.เชียงราย ท่านมาช่วยวิจัยระบบเกษตรยั่งยืนบนพื้นที่สูงให้กับ มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา(พชภ.) ส่วนผมปลูกป่าอยู่ในพื้นที่เดียวกัน งานของอาจารย์และทีมวิจัยเป็นงานที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจ เป็นโมเดลที่แสดงให้เห็นถึงการเกื้อกูลกันระหว่างคนกับธรรมชาติที่ปฏิบัติได้และเห็นผลจริง

ผลสรุปงานวิจัยทั้ง 3 ชิ้น ผมรวบรวมไว้ที่หน้า research สนใจเข้าไปอ่านได้ครับ

.

.

.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s